ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (GDPR)

1. ПРОГРАМАТА се изготвя на основа на личните данни и лабораторни стойности (заедно наричани за краткост по-долу „ЛИЧНИ ДАННИ”), които КЛИЕНТЪТ предоставя.

2. ЛИЧНИТЕ ДАННИ са набор от специфични признаци свързани с физическа, физиологична, психическа, психологическа и социална идентичност на лицето и са изцяло защитени съобразно Закона за защита на личните данни на Република България.

3. КЛИЕНТЪТ удостоверява, че ЛИЧНИТЕ ДАННИ са верни, точни, изчерпателни и коректно попълнени. КЛИЕНТЪТ поема цялата отговорност в случай на несъответствие на ЛИЧНИТЕ ДАННИ с истината. ЛИЧНИТЕ ДАННИ могат да се актуализират, заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целта, за която се обработват.

4. Конкретната, точно определена и законна цел на събирането на ЛИЧНИТЕ ДАННИ е единствено и само изготвянето на индивидуална хранителна програма „метаболитен баланс” от „Metabolic Balance” GmbH & Co. KG, Германия и прилагането й с помощта на „РАДОСТ И РАДОСТ” ЕООД, България.

5. ЛИЧНИТЕ ДАННИ не подлежат на допълнително обработване за исторически, статистически, научни или други цели, различни и несъвместими с целта по този договор и не се обработват за целите на превантивната медицина, медицинската диагностика, предоставянето или управлението на здравни услуги.

6. Категориите физически лица, чиито данни се обработват, са всички категории физически лица, като обработката на личните им данни се прави съобразно изискванията на българското законодателство.

7. КЛИЕНТЪТ, за който се отнасят ЛИЧНИТЕ ДАННИ, дава изрично своето съгласие за обработването и съхраняването им от „РАДОСТ И РАДОСТ” ЕООД, България и „Metabolic Balance” GmbH & Co. KG, Германия за срок от 6 (шест) месеца. Това е периодът, в който личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица. Този период отговаря на периода за постигане на целта, за която тези данни се обработват.

8. „РАДОСТ И РАДОСТ” ЕООД и „Metabolic Balance” GmbH & Co. KG са задължени да обработват ЛИЧНИТЕ ДАННИ законосъобразно и добросъвестно и гарантират, че получателите или категориите получатели, пред които личните данни могат да бъдат разкрити са само и единствено упълномощени служители на „РАДОСТ И РАДОСТ” ЕООД и на „Metabolic Balance” GmbH & Co. KG. Тези служители се задължават безсрочно с професионална тайна да не разкриват личните данни по този договор на други лица.